Mediace je metoda rychlého mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, mediátora. Mediace může pomoci rodičům, kteří procházejí či si prošli změnami v souvislosti s rozvodem/rozchodem a potřebují se dohodnout na tom, jak bude jejich život a život jejich dětí ve složitějších životních obdobích jejich rodin, před, v průběhu nebo po rozvodu, vypadat.Rodičemohou díky mediaci vyřešit spory, s nimiž se setkávají při řešení neshod v pohledu na různé stránky jejich života – výchova a péče o děti, finance, majetek a vše, co je trápí. Účast na mediaci je dobrovolná. Mediátor má vůči tomu, co se na mediaci probírá, mlčenlivost vůči třetím osobám. 

Jak to probíhá?

Rodiče se dostaví k úvodnímu setkání s pracovníkem Poradny, kde jim je služba podrobně představena.Pracovník na základě informací od rodičů a po jejich souhlasu uzavře s rodiči Dohodu o mediaci. Součástí přípravy na mediaci je rovněž rozhovor s dětmi staršími 6 let, jehož cílem je poznání světa dětí, jejich potřeb a přání, která jsou následně rodičům před mediací pracovníkem sdělována. Pro tuto práci je potřeba souhlasu obou rodičů. Pracovník s rodiči poté vyjedná termín mediace. Samotná mediace trvá zpravidla 3 hodiny. Účastní se jí oba rodiče současně. 

Výstupem mediace je písemná nebo ústní dohoda o tom, co je pro účastníky mediace důležité. Na rozdíl od soudního rozhodnutí, kdy většinou jedna ze stran je v dané záležitosti vítězem a druhá poraženým, jde v mediaci o vyváženost dohody, která respektuje a naplňuje nejdůležitější zájmy a potřeby obou stran.

 

A kolik tato služba stojí?

První sezení s klíčovým pracovník Poradny je zdarma. První mediační sezení v délce 3 hodin je účtováno sazbou 300 Kč pro oba rodiče. Někdy je potřeba více setkání, než jsou vyřešeny všechny důležité věci. Následná setkání s rodiči jsou účtována 100Kč společně pro oba rodiče za každou započatou hodinu.

Na koho se mohu obrátit?

Mgr. Michaela Pindórová

Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko

Pobočka Třinec: Závodní 815, Třinec