Poslání

Posláním Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko je pomoct rodinám zajistit příznivé rodinné klima a co nejlepší start dětí do samostatného života, a to jak dětem, které vyrůstají ve vlastní rodině, tak i dětem v rodině náhradní.

 

Cíle

  • Pomoci rodičům, aby co nejlépe zvládli svou rodičovskou roli a aby dokázali pružně reagovat na potřeby svých děti vzhledem k jejich věku
  • Pomoci klientům zvládnout nesnáze v osobním životě, rodinných vztazích či výchově dětí
  • Pomoci klientům najít optimální řešení sporu s uzavřením vzájemné dohody
  • Umožnit dětem, aby mohly být v kontaktu s rodiči a dalšími důležitými osobami, se kterými nežijí ve společné domácnosti
  • Pomoci náhradním rodičům ve zvládnutí jejich náročné role prostřednictvím dlouhodobé podpory a doprovázení

 

Hodnoty

1. Individuální přístup k dospělým i dětem - v naší práci reagujeme na potřeby jednotlivých klientů našich programů a aktivit. Pro co nejlepší naplnění těchto potřeb klientům nasloucháme, komunikujeme s nimi a snažíme se respektovat jejich specifickou situaci. Nasloucháme dětem a zjišťujeme jejich názor, vnímání situace, potřeby a přání.

2. Odbornost - jako pro organizaci je pro nás důležité nabízet kvalitní služby. Naši zaměstnanci se vzdělávají, dlouhodobě sledujeme trendy v oblasti práce s dětmi a rodinami a pracujeme na zkvalitňování fungování organizace.

3. Otevřenost - pravidelně ve výroční zprávě zveřejňujeme informace o svých programech, aktivitách a financování. Spolehlivě plníme závazky vůči klientům (klienti mají veškeré informace důležité ke kvalitnímu poskytování služby), zaměstnancům, dárcům a dodavatelům.

4. Bezpečné prostředí - vytváříme prostředí, kde díky zájmu našich pracovníků každý klient může cítit jistotu a bezpečí. Zaměstnanci vůči informacím osobní povahy, které se dozví od klientů, zachovávají povinnou mlčenlivost.