Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu této činnosti. O tomto pověření rozhoduje Krajský úřad. Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko získala toto pověření v roce 2013 a platí pro celý Moravskoslezský kraj

V současné době máme pověření na následující činnosti vycházející z novely Zákona o sociálně-právní ochraně dětí (paragrafy v závorkách odkazují na tento zákon):

 • pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11, odst. 1, písm. a)),
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu (§ 11, odst. 1, písm. c)),
 • zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o dítě (§ 40), a to na těchto adresách: 
  • Jurkovičova 1547/12, 735 06 Karviná - Nové Město
  • Máchova 643, 739 61 Třinec
 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§ 47b),
 • poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvisloti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11, odst. 2, písm. c)),
 • vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a, odst. 1, písm. b), § 48, odst. 2, písm. g)),
 • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pěčující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.